mbrulz | home | novinky | story | obsadenie | galéria | download | fan art | dvd | forum | linky

 

p r o p a g á c i a

n a t á č a n i e

f i l m

s c r e e n s h o t y

š p e c i á l n e_ e f e k t y

v ý t v a r n é_ k o n c e p t y_J A M E S A_C A M E R O N A

d a l š i e_o s a d e n s t v o

h r a č k y_a_s k u l p t ú r y(c) 2006 Michael Biehn Rulz.